Từ năm 2023 giả định quyền tác giả và các quyền lân cận, có gì mới?

Từ năm 2023 giả định quyền tác giả và các quyền lân cận, có gì mới?

Có phải điều khoản liên quan đến giả định quyền tác giả và quyền liên quan trong luật sở hữu trí tuệ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 không?

Từ năm 2023 giả định quyền tác giả và các quyền lân cận, có gì mới?
Từ năm 2023 giả định quyền tác giả và các quyền lân cận, có gì mới?

Phù hợp với Điều 77, Điều 1 Luật số 07/2022 / QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (sau đây gọi tắt là Luật sửa đổi sở hữu trí tuệ 2022), có hiệu lực từ ngày 01/01/2023, có những điểm mới về việc chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền lân cận, v.v. sau:

1. Điểm mới về quản lý quyền tác giả và quyền lân cận

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 dành một điều khoản để quy định giả định về quyền tác giả và quyền liên quan (Điều 198a). Do đó, trong tố tụng dân sự, hành chính và tố tụng hình sự về quyền tác giả và quyền liên quan, trừ trường hợp có chứng minh khác, quyền tác giả và quyền liên quan được coi là như sau:

– Được coi là người nắm giữ các quyền đối với các tác phẩm, bản dịch, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng này các thể nhân và pháp nhân được chỉ định theo cách thông thường là tác giả, nghệ sĩ biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm và ghi hình, tổ chức phát sóng, nhà sản xuất tác phẩm điện ảnh , nhà xuất bản.

Các cá nhân và tổ chức nêu trên được hưởng quyền tác giả hoặc quyền liên quan tương ứng.

– Việc đặt tên theo cách thông thường nêu trên được hiểu là đặt tên trên tác phẩm gốc, bản định hình đầu tiên của cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và các tài liệu liên quan (nếu có) hoặc được công bố hợp lệ tương ứng. bản sao tác phẩm gốc, bản định hình lần đầu của cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và các tài liệu liên quan chưa có.

2. Bổ sung các quy định mới về trách nhiệm pháp lý về quyền tác giả, quyền liên quan đối với các nhà cung cấp dịch vụ trung gian

Bản sửa đổi của Đạo luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 bổ sung Mục 198b về Trách nhiệm pháp lý đối với bản quyền và các quyền liên quan đối với các công ty cung cấp dịch vụ trung gian. Như sau:

– Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian là công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân phương tiện kỹ thuật để sử dụng dịch vụ đưa nội dung thông tin số lên mạng viễn thông, mạng Internet; cung cấp kết nối trực tuyến để công chúng truy cập và sử dụng nội dung thông tin số qua mạng viễn thông và mạng Internet.

– Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chủ thể quyền thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan trên mạng viễn thông và mạng Internet.

– Công ty cung cấp dịch vụ trung gian được miễn trừ mọi trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường mạng viễn thông và mạng Internet liên quan đến việc cung cấp hoặc sử dụng dịch vụ của mình trong các trường hợp sau:

+ Chỉ truyền nội dung thông tin số hoặc cung cấp quyền truy cập vào nội dung thông tin số;

+ Khi thực hiện chức năng lưu đệm trong quá trình truyền thông tin, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thực hiện tự động, tạm thời nhằm mục đích truyền thông tin và truyền thông tin hiệu quả hơn, với các điều kiện sau: Chỉ chuyển đổi thông tin vì lý do công nghệ ; tuân thủ các điều kiện tiếp cận và sử dụng nội dung thông tin số; tuân thủ các quy tắc cụ thể để cập nhật nội dung thông tin số theo cách thức được ngành công nghiệp thừa nhận và sử dụng rộng rãi; không loại trừ việc sử dụng hợp pháp công nghệ ngành đã được công nhận rộng rãi để lấy dữ liệu về việc sử dụng nội dung thông tin số; xóa nội dung thông tin số hoặc từ chối quyền truy cập nội dung thông tin số khi biết rằng nội dung thông tin số đó đã bị xóa tại nguồn gốc hoặc nguồn gốc đã hủy quyền truy cập nội dung thông tin số tại vị trí này;

+ Lưu trữ nội dung thông tin số của người sử dụng dịch vụ theo yêu cầu của người sử dụng dịch vụ với các điều kiện: không biết nội dung thông tin số này vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan; thực hiện hành động nhanh chóng để xóa hoặc ngăn chặn quyền truy cập vào Nội dung thông tin kỹ thuật số đó khi biết rằng Nội dung thông tin kỹ thuật số đó vi phạm bản quyền hoặc các quyền liên quan;

+ Các trường hợp khác do chính phủ quy định.

– Các công ty cung cấp dịch vụ trung gian được miễn trách nhiệm theo quy định trên không phải tự giám sát dịch vụ của mình hoặc chủ động tìm kiếm bằng chứng chỉ ra hành vi vi phạm.

– Nội dung thông tin số quy định trên là tác phẩm, đối tượng quyền lân cận được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ được thể hiện dưới dạng số.

Thư viện Luật.

Trả lời