Từ ngày 01/07/2022, các trường hợp không phải thanh toán dịch vụ khi sử dụng hóa đơn điện tử

Từ ngày 01/07/2022, các trường hợp không phải thanh toán dịch vụ khi sử dụng hóa đơn điện tử

Các chủ thể kinh doanh khi bán hàng hóa, dịch vụ sẽ có nhu cầu sử dụng Hóa đơn điện tử phù hợp với quy định tại Nghị định 123/2020 / NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2022. Theo đó, các đối tượng này khi sử dụng hóa đơn của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử sẽ thanh toán tiền dịch vụ theo hợp đồng đã ký kết giữa các bên. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì không phải thanh toán dịch vụ.

Từ ngày 01/07/2022, các trường hợp không phải thanh toán dịch vụ khi sử dụng hóa đơn điện tử
Từ ngày 01/07/2022, các trường hợp không phải thanh toán dịch vụ khi sử dụng hóa đơn điện tử

1. Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là gì?

Theo điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị định 123/2020 / NĐ-CPHóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử nhận mã của cơ quan thuế trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ gửi cho người mua.

Mã cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử bao gồm:

– Mã số giao dịch là dãy số duy nhất do hệ thống quản lý thuế tạo ra; và

– Chuỗi ký tự do cơ quan thuế mã hóa dựa trên thông tin người bán trên hóa đơn.

2. Sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi nào?

Căn cứ vào Mục 91 Luật quản lý thuế năm 2019Thông tư 78/2021 / TT-BTC; từ ngày 1 tháng 7 năm 2022; Các trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế bao gồm:

(1) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ) phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, trừ trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã với cơ quan thuế sau:

– Các công ty hoạt động trong lĩnh vực điện, dầu khí, bưu chính viễn thông, nước uống, tài chính tín dụng, bảo hiểm, y tế, thương mại điện tử, phân phối hàng loạt, thương mại, vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường sông;

– Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế, xây dựng hạ tầng CNTT, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm hóa đơn điện tử đáp ứng yêu cầu của cơ quan thuế, lập và tư vấn hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn trong đúng quy định và đảm bảo truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và cơ quan thuế;

(2) Hộ gia đình, cá nhân nghề nghiệp có quy mô thu nhập và việc làm đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất của doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, chế độ kế toán và nộp thuế theo phương khai báo.

(3) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong trường hợp xác định được thu nhập khi bán hàng hóa, dịch vụ.

(4) Trường hợp sử dụng hóa đơn không có mã của cơ quan thuế nhưng thuộc một trong các trường hợp sau:

– Đăng ký chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

– Được xác định có rủi ro cao về thuế và được cơ quan quản lý thuế thông báo chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan quản lý thuế.

(5) Trường hợp cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử có mã theo từng lần lập nếu:

– Hộ, cá nhân chuyên nghiệp nộp thuế theo phương pháp gộp hoặc khai thuế theo từng kết quả đề nghị sử dụng hóa đơn để giao cho khách hàng;

– Công ty, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cơ quan thuế chấp nhận phát hành hóa đơn điện tử giao cho khách hàng.

3. Trường hợp không phải thanh toán dịch vụ khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Phù hợp với quy định tại Điều 1, Điều 14 Nghị định 123/2020 / NĐ-CPtrường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì không phải thanh toán dịch vụ trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày sử dụng hóa đơn điện tử, bao gồm:

Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân hoạt động ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn phải tuân theo quy định của Luật này. Danh sách các địa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư được đính kèm. Nghị định 118/2015 / NĐ-CP (được thay thế bởi Nghị định 31/2021 / NĐ-CP).

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Bộ Tài chính, trừ doanh nghiệp hoạt động trong khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Tổng cục Thuế thực hiện hoặc ủy thác cho tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cung cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan quản lý thuế mà không phải trả bất kỳ khoản phí dịch vụ nào cho các đối tượng trên.

Thư viện Luật.

Trả lời