• Trang chủ /
  • Đăng ký kinh doanh
  • / Từ ngày 1/7/2022, các trường hợp không phải thanh toán dịch vụ khi sử dụng hóa đơn điện tử Các chủ thể kinh doanh khi bán hàng hóa, dịch vụ sẽ phải sử dụng. […] 04 tháng sáu

Từ ngày 1/7/2022, các trường hợp không phải thanh toán dịch vụ khi sử dụng hóa đơn điện tử Các chủ thể kinh doanh khi bán hàng hóa, dịch vụ sẽ phải sử dụng. […] 04 tháng sáu

Từ ngày 1/7/2022, các trường hợp không phải thanh toán dịch vụ khi sử dụng hóa đơn điện tử Các chủ thể kinh doanh khi bán hàng hóa, dịch vụ sẽ phải sử dụng. […]

04 tháng sáu

Trả lời