• Trang chủ /
  • Đăng ký kinh doanh
  • / Từ ngày 1/7/2022, chính thức tăng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Nghị định số 38/2022 / NĐ-CP với […] 16 tháng 6

Từ ngày 1/7/2022, chính thức tăng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Nghị định số 38/2022 / NĐ-CP với […] 16 tháng 6

Từ ngày 1/7/2022, chính thức tăng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Nghị định số 38/2022 / NĐ-CP với […]

16 tháng 6

Trả lời