Từ ngày 15/7/2022, thủ tục thành lập và hoạt động công ty chế xuất có gì mới?

Từ ngày 15/7/2022, thủ tục thành lập và hoạt động công ty chế xuất có gì mới?

Kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2022, Nghị định 35/2022 / NĐ-CP đã chính thức được chính phủ ban hành và có hiệu lực. Theo đó, nghị định này đã bổ sung các quy định riêng về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất từ ​​nghị định 82/2018 / NĐ-CP trước đây.

Từ ngày 15/7/2022, thủ tục thành lập và hoạt động công ty chế xuất có gì mới?
Từ ngày 15/7/2022, thủ tục thành lập và hoạt động công ty chế xuất có gì mới?

1. Công ty Chế xuất (KCX) là gì?

Phù hợp với Điều 21 Điều 2 Nghị định 35/2022 / NĐ-CP quy định doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp hoạt động chế xuất trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế.

Đồng thời, hoạt động gia công để xuất khẩu cũng được quy định tại Khoản 20 Điều 2 Nghị định này, cụ thể:

20. Hoạt động gia công xuất khẩu là hoạt động chuyên sản xuất hàng hoá xuất khẩu, cung ứng dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu.

Từ các quy định trên, doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện dịch vụ sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu trong khu tự do xuất khẩu, khu công nghiệp, khu kinh tế.

2. Điều kiện và thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất

2.1. Yêu cầu thành lập doanh nghiệp

Phù hợp với quy định tại Điều 2, Điều 26 Nghị định 35/2022 / NĐ-CP Nhà đầu tư khi muốn thành lập công ty gia công xuất khẩu phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

(1) Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, khu công nghiệp dành cho doanh nghiệp chế xuất được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hệ thống hàng rào, có cổng và cửa ra vào;

(2) Bảo đảm các điều kiện kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan theo quy định đối với khu phi thuế quan theo quy định của pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

(3) Doanh nghiệp chế xuất muốn được hưởng ưu đãi đầu tư và chính sách thuế đối với khu phi thuế quan phải được cơ quan hải quan có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. trước khi chính thức đi vào hoạt động. Các điều kiện này được trình bày chi tiết trong điều 28 bis. Nghị định 18/2021 / NĐ-CP như sau:

– Có hàng rào cứng ngăn cách với khu vực ngoài trời; có cổng / cửa ra vào đảm bảo hàng hóa xuất nhập cảnh chỉ qua cổng / cửa ra vào công ty chế xuất;

– Có hệ thống camera quan sát các vị trí cổng / cửa ra vào, nơi ra vào, lưu giữ hàng hóa vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày (24/24 giờ, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ); dữ liệu hình ảnh camera được kết nối trực tuyến với cơ quan hải quan quản lý doanh nghiệp và được lưu giữ tại doanh nghiệp chế xuất tối thiểu 12 tháng;

– Có phần mềm quản lý hàng hóa nhập khẩu không chịu thuế của doanh nghiệp chế xuất để kê khai quyết toán nhập – xuất – tồn kho tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu theo quy định của pháp luật Hải quan.

2.2. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo quy định tại điều 39 Luật đầu tư 2020 Thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc về:

– Hội đồng quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế đối với các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

– Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư đặt trụ sở hoặc dự kiến ​​thành lập Văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư để:

+ Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

+ Dự án đầu tư thực hiện trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

+ Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế mà Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế chưa thành lập hoặc không thuộc Ban quản lý khu chế xuất.

2.3. Hồ sơ, nghị định và phương pháp xây dựng EPE

Phù hợp với khoản 1, điều 26 Nghị định 35/2022 / NĐ-CHồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập công ty gia công hàng xuất khẩu bao gồm:

Trường hợp 1: Thành lập doanh nghiệp chế xuất cùng với việc hoàn thiện các thủ tục cấp phép Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC)

Hồ sơ cần chuẩn bị:

+ Bản cam kết về khả năng thực hiện các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

+ Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thời kì thanh toán:

+ Trong vòng 35 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, Phòng Kế hoạch và Đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư;

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng ký mục đích thành lập doanh nghiệp chế xuất tại IRC khi cấp IRC..

Trường hợp 2: Việc thành lập công ty chế xuất không đồng thời với việc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Hồ sơ cần chuẩn bị:

+ Các tài liệu về dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư;

+ Bản cam kết về khả năng đáp ứng các điều kiện về kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

– Thời kì thanh toán :

+ Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư;

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chế xuất đối với các dự án đầu tư không phải nộp khi cấp GCNĐT.

Trường hợp 3: Dự án đầu tư không thuộc trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư

– Hồ sơ cần chuẩn bị:

+ Bản cam kết về khả năng đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan;

+ Hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án đầu tư.

– Thời kì thanh toán :

+ Tổng cục Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký công ty chế xuất cho nhà đầu tư;

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gia công xuất khẩu cho nhà đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc dự án. phát hành IRC hoặc để ghi mục đích thành lập doanh nghiệp chế xuất trong IRC khi được cấp.

3. Hoạt động của công ty chế xuất

Hoạt động của doanh nghiệp chế xuất được quy định tại Điều 26. Nghị định 35/2022 / NĐ-CP bao gồm những điều sau:

– Người lao động làm việc trong công ty chế xuất không phải khai hải quan khi mang ngoại tệ từ nội địa Việt Nam sang công ty đó và ngược lại.

Doanh nghiệp chế xuất được tham gia hoạt động kinh doanh khác khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Phát triển khu vực kho chứa hàng hóa phục vụ hoạt động gia công xuất khẩu đảm bảo tách biệt khu vực kho chứa hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh khác;

+ Các khoản thu nhập, chi phí liên quan đến hoạt động gia công xuất khẩu và hoạt động kinh doanh khác phải được hạch toán riêng;

+ Không sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị được hưởng ưu đãi thuế của doanh nghiệp chế xuất để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh khác, nếu được hưởng ưu đãi thuế để thực hiện các hoạt động thương mại khác thì phải nộp lại số tiền ưu đãi thuế đã được miễn hoặc giảm theo quy định của pháp luật.

– Thành lập văn phòng chi nhánh để thực hiện hoạt động gia công xuất khẩu. Các chi nhánh có thể áp dụng Đề án cho các doanh nghiệp chế xuất nếu:

+ Thực hiện hoạt động chế xuất trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế; và;

+ Đáp ứng điều kiện (1) và (2) như đối với DNCX (nêu trên).

– Trường hợp không đủ diện tích để đặt kho hàng xuất khẩu, DNCX có thể thuê mặt bằng ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế để làm kho chứa hàng hóa nếu đáp ứng đủ điều kiện. (1) và (2) đối với DNCX (ở trên).

Kho bảo quản hàng hóa này được đưa vào hoạt động kể từ ngày được cơ quan hải quan có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của pháp luật về thuế, hải quan.

Cần lưu ý:

– Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày được cơ quan hải quan có thẩm quyền cho phép vận hành, doanh nghiệp chế xuất phải thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc bố trí kho ra khỏi khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế để lưu giữ hàng hóa và thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư (nếu có) theo quy định của pháp luật về đầu tư.

– Công ty chế xuất có thể tiêu thụ hàng hóa trên thị trường nội địa. Hàng hoá của doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất nhập khẩu tại thị trường nội địa phải chịu thuế theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

– Chỉ nhà đầu tư, người lao động làm việc trong doanh nghiệp chế xuất và những người có quan hệ làm việc với doanh nghiệp chế xuất mới được ra, vào doanh nghiệp chế xuất.

Thư viện Luật.

Trả lời