Từ ngày 20/5/2022, những công ty nào được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất vay vốn?

Từ ngày 20/5/2022, những công ty nào được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất vay vốn?

Ngày 20/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 31/2022 / NĐ-CP về việc hỗ trợ lãi suất ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh vay vốn. Vậy mức hỗ trợ này là bao nhiêu và những công ty nào được hỗ trợ?

Từ ngày 20/5/2022, những công ty nào được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất vay vốn?
Từ ngày 20/5/2022, những công ty nào được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất vay vốn?

1. Những công ty nào được hưởng chính sách hỗ trợ?

Theo mục 2 điều 2 Nghị định 31/2022 / NĐ-CP Doanh nghiệp sẽ được ngân hàng thương mại hỗ trợ lãi suất vay vốn bằng đồng Việt Nam nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

– Có mục đích sử dụng vốn vay vào một trong các ngành, nghề đăng ký kinh doanh quy định tại Quyết định 27/2018 / QĐ-TTgbao gồm:

+ Hàng không, vận tải và kho bãi (H);

+ Du lịch (N79);

+ Lưu trú và ăn uống (I);

+ Giáo dục và đào tạo (P);

+ Nông, lâm, ngư nghiệp (A);

+ Công nghiệp chế biến, chế tạo (C);

+ Xuất bản phần mềm (J582);

+ Lập trình máy tính và các thao tác liên quan (J-62);

+ Hoạt động dịch vụ thông tin (J-63); bao gồm các hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các thành phần kinh tế nêu trên nhưng không bao gồm các hoạt động xây dựng nhằm mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế (L) dưới Quyết định 27/2018 / QĐ-TTg.

Nhằm mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện các dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp và công bố.

Ngoài ra, các công ty phải đáp ứng các điều kiện sau để được hưởng trợ cấp lãi suất:

– Khách hàng được hỗ trợ lãi suất, đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

– Khoản cho vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký hợp đồng vay và được giải ngân trong thời gian từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023, sử dụng vốn vào các mục đích nêu trên và chưa được hỗ trợ lãi suất từ ​​các ngân sách nhà nước theo chính sách khác.

Lưu ý: Khoản vay không được tiếp tục chịu lãi suất trong các trường hợp sau:

– Các khoản cho vay có số dư nợ gốc quá hạn và / hoặc số dư nợ lãi quá hạn không được giảm lãi đối với nghĩa vụ trả lãi khi nhận lãi cuối kỳ mà thời điểm trả nợ nằm trong thời hạn quy định. Khoản vay chỉ có thể tiếp tục được hỗ trợ lãi suất cho các kỳ hạn trả lãi tiếp theo sau khi khách hàng đã thanh toán đầy đủ dư nợ gốc và / hoặc dư nợ lãi mặc định.

– Vay gia hạn nợ không được hỗ trợ lãi suất trong thời gian gia hạn nợ.

2. Mức độ hỗ trợ kinh doanh là gì?

Hỗ trợ lãi suất cho khách hàng là 2% / năm tính trên dư nợ và thời gian thực vay hỗ trợ lãi suất trong thời gian kể từ ngày giải ngân đến khi khách hàng trả đủ gốc và / hoặc lãi. Khoản vay theo thỏa thuận giữa ngân hàng thương mại và khách hàng, phù hợp với nguồn vốn hỗ trợ lãi suất đã công bố nhưng chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Tại thời điểm trả từng kỳ hạn trả lãi, ngân hàng thương mại thực hiện giảm số lãi tiền vay phải trả cho khách hàng bằng số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất trong kỳ theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. . Nam giới.

Thư viện Luật.

Trả lời