Tỷ lệ 51% có nghĩa là gì?

Mục lục các bài báo

Trong công ty cổ phần, người sở hữu số lượng cổ phần lớn nhất sẽ có nhiều quyền lợi và có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh cũng như cơ cấu tổ chức của công ty. Trong các chương trình gây quỹ, chúng ta thường thấy các nhà đầu tư cung cấp vốn với điều kiện phải sở hữu 51% cổ phần. Vì vậy, tài sản? Tỷ lệ 51% có nghĩa là gì?

Cổ phần là gì?

Cổ phần là vốn cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau. Cổ phiếu có các đặc điểm sau:

– Cổ phần là đơn vị biểu hiện quyền sở hữu của công ty, nó là cơ sở pháp lý để xác lập các thành viên của công ty, dù họ có tham gia hay không thì thành viên sở hữu cổ phần là cổ đông của công ty, đó là theo quy định của pháp luật, người nắm giữ cổ phần có toàn quyền và độc quyền, trực tiếp thực hiện các quyền của mình đối với công ty.

Cổ phần kéo theo các quyền và nghĩa vụ đối với cổ đông. Mỗi cổ phần cùng hạng mang lại cho người nắm giữ quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.

– Cổ phiếu được xác định theo giá trị danh nghĩa do công ty quyết định và được ghi thành cổ phiếu.

Giá trị danh nghĩa của cổ phiếu có thể khác với giá chào bán cổ phiếu, giá chào bán cổ phiếu do Hội đồng quản trị công ty quyết định nhưng không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc tại giá trị ghi trên sổ cổ phiếu chậm nhất, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

– Không chia được vì cổ phần là phần nhỏ nhất bằng nhau của vốn cổ phần.

– Khả năng chuyển nhượng. Đây cũng là một đặc điểm của công ty cổ phần, vì công ty cổ phần là loại hình công ty đặc trưng của công ty đối vốn, tức là tất cả các thuộc tính của công ty cổ phần được thể hiện đầy đủ nhất dưới hình thức công ty cổ phần. công ty Cổ phần. .cổ ​​phần.

THIẾT KẾTheo quan điểm kinh tế, việc dễ dàng chuyển nhượng cổ phần tạo ra động lực về vốn trong khi vẫn duy trì sự ổn định của tài sản của công ty. Về mặt pháp lý, một người đã góp vốn vào công ty thì không được quyền rút vốn ra khỏi công ty trừ trường hợp công ty bị giải thể.

Vì công ty cổ phần là một pháp nhân có tài sản riêng độc lập với tài sản của các thành viên tạo ra nó.

Xếp hạng cổ phiếu

Cổ phiếu được chia thành hai loại là cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi. Trong đó, cổ phiếu ưu đãi bao gồm:

– Cổ phiếu ưu đãi chia cổ tức;

– Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại;

– Cổ phiếu ưu đãi có quyền biểu quyết;

– Các loại cổ phiếu ưu đãi khác theo quy định tại Điều lệ Hiệp hội và Luật chứng khoán của công ty.

Trong công ty cổ phần, cổ phần phổ thông là bắt buộc. Cổ phiếu phổ thông không được chuyển đổi thành cổ phiếu ưu đãi. Cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

51% cổ phần có nghĩa là gì?

Việc nắm giữ 51% cổ phần có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của một công ty. Như vậy, người này có thể nắm quyền về tay mình. Đặc biệt:

– Người sở hữu 51% cổ phần có quyền tiến hành đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật công ty năm 2020: “Đại hội đồng cổ đông họp khi số cổ đông có mặt đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; Tỷ lệ cụ thể sẽ do điều lệ công ty quy định.

Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 148:

1. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện cho 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông có mặt và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp có quy định khác. tại các khoản 3, 4 và 6 của Điều này; Tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Chuyển đổi ngành, nghề, lĩnh vực;

c) Sửa đổi cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty;

d) Dự kiến ​​đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp điều khoản liên kết của công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;

d) Tổ chức lại, giải thể công ty;

e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

Đây là nội dung của bài viết 51% cổ phần có nghĩa là gì?? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi các bài viết của chúng tôi.

Trả lời