Việc thay đổi cổ đông có phải điều chỉnh đăng ký thành lập công ty không?

Mục lục các bài báo

Đối với một số doanh nghiệp thay đổi trong quá trình kinh doanh là một điều tất yếu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp thay đổi một số nội dung cá nhân, các tổ chức thường tự đặt ra câu hỏi tương tự: việc thay đổi này có dẫn đến thay đổi đăng ký kinh doanh không?

Vì vậy, trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho độc giả những nội dung liên quan đến vấn đề: Việc thay đổi cổ đông là cần thiết để sửa đổi đăng ký của công ty.

Việc thay đổi cổ đông có phải điều chỉnh đăng ký thành lập công ty không?

Trong trường hợp thay đổi công ty có hiệu lực, đăng ký của công ty phải được sửa đổi theo quy định của pháp luật hiện hành. Đặc biệt:

– Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong trường hợp có thay đổi về nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở đăng ký, người đại diện theo pháp luật, vốn cổ phần, thông tin chủ sở hữu (đối với công ty TNHH một thành viên ). công ty), thành viên hợp danh (đối với công ty TNHH hai thành viên hợp danh trở lên).

– Thông báo thay đổi ĐKKD cho Cơ quan ĐKKD những nội dung chưa đăng ký trên Giấy chứng nhận như ngành nghề, thông tin đăng ký thuế, …

– Lưu ý thông tin về cổ đông sáng lập chỉ thực hiện thông báo thay đổi trong trường hợp “Cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần niêm yết mua theo quy định tại khoản 1 Mục 112 của Các công ty Đạo luật Karma.

Do đó, đối với câu hỏi Việc thay đổi cổ đông có phải điều chỉnh đăng ký thành lập công ty không? Chúng tôi xin trả lời rằng theo quy định của pháp luật hiện hành thì có 02 trường hợp thay đổi cổ đông phải điều chỉnh đăng ký công ty. Nội dung chi tiết sẽ được trình bày trong phần tiếp theo của bài viết.

Viec thay doi co dong co phai dieu chinh dang

Các trường hợp thay đổi cổ đông phải điều chỉnh đăng ký công ty:

Thứ nhất: Sửa đổi thông tin cổ đông sáng lập.

Áp dụng đối với công ty cổ phần chưa niêm yết theo quy định tại Khoản 1 – Điều 5 Thông tư số 02/2019 / TT-BKHĐT. Các bản ghi bao gồm:

– Trường hợp thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập sau khi cổ đông sáng lập bán cổ phần:

+ Thông báo Thay đổi Nội dung Đăng ký Doanh nghiệp.

+ Danh sách thông tin của các cổ đông sáng lập trong trường hợp điều chỉnh.

+ Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần hoặc các tài liệu chứng minh việc chuyển nhượng hoàn tất.

+ Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật Đầu tư.

+ Đối với công ty được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các tài liệu có giá trị pháp lý tương đương, ngoài các tài liệu nêu trên, công ty phải gửi kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Văn bản đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019 / TT-BKHĐT.

– Trường hợp có sự thay đổi thông tin của các cổ đông sáng lập do các cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã niêm yết mua. Các bản ghi bao gồm:

+ Thông báo Thay đổi Nội dung Đăng ký Doanh nghiệp.

+ Đối với các công ty được hưởng lợi từ giấy phép đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, ngoài các giấy tờ nêu trên, công ty phải gửi kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Văn bản đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019 / TT-BKHĐT.

– Trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức bị sáp nhập, chia tách, hợp nhất thành công ty khác, hồ sơ bao gồm:

+ Thông báo Thay đổi Nội dung Đăng ký Doanh nghiệp.

+ Danh sách thông tin của các cổ đông sáng lập trong trường hợp điều chỉnh.

+ Hợp đồng sáp nhập hoặc quyết định tách công ty hoặc hợp đồng kết hợp kinh doanh.

– Đối với trường hợp tặng cho, thừa kế cổ phần, hồ sơ bao gồm:

+ Thông báo Thay đổi Nội dung Đăng ký Doanh nghiệp.

+ Danh sách thông tin của các cổ đông sáng lập trong trường hợp điều chỉnh.

+ Hợp đồng tặng cho cổ phần hoặc bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp.

+ Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 – Điều 26 – Luật đầu tư.

+ Đối với các công ty được hưởng lợi từ giấy phép đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, ngoài các giấy tờ nêu trên, công ty phải gửi kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Văn bản đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019 / TT-BKHĐT.

Thứ hai: Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết.

Các bản ghi bao gồm:

– Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

– Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đã được điều chỉnh.

– Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần hoặc các tài liệu chứng minh việc chuyển nhượng hoàn tất.

– Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ tùy thân quy định tại Điều 10 – Nghị định số 78/2015 / NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với nước ngoài. cổ đông nhận chuyển nhượng là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân / hộ chiếu / thẻ căn cước.

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư.

– Dành cho các công ty được hưởng lợi từ giấy phép đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, ngoài các giấy tờ nêu trên, công ty phải gửi kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Văn bản đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019 / TT-BKHĐT.

Cho nên, Việc thay đổi cổ đông có phải điều chỉnh đăng ký thành lập công ty không?, đã được chúng tôi trình bày chi tiết trong bài viết trên. Mong rằng nội dung bài viết hữu ích với bạn đọc.

Trả lời

Mua theme này