Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật có phải thông báo với cơ quan thuế không?

Mục lục các bài báo

Luật Phạm Nghiêm sẽ tư vấn cho bạn về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, nghĩa vụ đối với cơ quan nhà nước cũng như các quy định của pháp luật về người đại diện theo pháp luật.

Luật Công ty 2014 có quy định cụ thể về số lượng người đại diện, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty. Từ đó cũng xác định được nghĩa vụ của Công ty khi thay đổi người đại diện theo pháp luật cho nhà nước.

Viec thay doi nguoi dai dien theo phap luat co

Người đại diện theo pháp luật là gì?

Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân là người đại diện cho công ty trong các giao dịch kết quả, tư cách của công ty trước tòa án, trọng tài thương mại và các quyền và nghĩa vụ khác.

– Theo quy định của Luật Công ty TNHH (Một thành viên hoặc hai thành viên hợp danh) năm 2014, công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

Số lượng, chức năng, nghĩa vụ và quyền hạn của người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều lệ công ty.

Đối với công ty hợp danh, thành viên hợp danh sẽ là người đại diện theo pháp luật. Nói cách khác, tất cả các thành viên hợp danh đều là người đại diện theo pháp luật của công ty.

– Trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì phải đảm bảo có ít nhất một người cư trú tại Việt Nam.

– Trường hợp công ty có người đại diện theo pháp luật bảo lãnh thì phải cư trú tại Việt Nam, trường hợp xuất cảnh phải ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình đối với công ty.

Và nếu người đại diện ủy quyền cho người khác thực hiện công việc của mình thì vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình đối với công ty được ủy quyền.

Trường hợp đã hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật chưa về Việt Nam và không có ủy quyền khác thì công ty giải quyết như sau:

+ Đối với công ty tư nhân, người được ủy quyền sẽ tiếp tục thực hiện công việc được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật tiếp tục làm việc.

+ Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, người được ủy quyền tiếp tục thực hiện công việc cho đến khi người đại diện theo pháp luật tiếp tục công việc hoặc các loại hình kinh doanh nêu trên. thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty.

– Trong công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật vắng mặt tại Việt Nam trên 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác hoặc thuộc một trong các trường hợp không thực hiện được quyền và nghĩa vụ của mình. Công ty sẽ cử người khác làm đại diện theo pháp luật

Trong một số trường hợp pháp luật có quy định, người đại diện theo pháp luật có thể được Tòa án chỉ định.

1648516781 452 Viec thay doi nguoi dai dien theo phap luat co

Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật

Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty được quy định tại Điều lệ Công ty.

Ngoài điều lệ công ty, người ta cũng có thể xác định quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty thông qua chức vụ, chẳng hạn nếu công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì quyền đại diện của người A tùy thuộc vào chức vụ mà anh ta có. cô ấy nắm giữ.

Ví dụ: công ty cổ phần chỉ có một người đại diện. Theo quy định của Luật Công ty 2014, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Giám đốc điều hành là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Từ đó, quyền và nghĩa vụ của người đại diện trong công ty cổ phần sẽ được xác định theo vị trí của người đại diện trong công ty cổ phần được quy định trong Luật công ty 2014.

Ngoài ra, Luật Công ty 2014 cũng quy định các nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật như sau:

– Các quyền và nghĩa vụ phải được thực hiện một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của công ty

– Khi thực hiện nhiệm vụ phải trung thành với lợi ích của công ty, không sử dụng thông tin, chức năng mà mình nắm giữ để trục lợi, không cung cấp cho các tổ chức khác không chính đáng.

– Trường hợp vi phạm những điều trên mà gây thiệt hại cho công ty thì phải tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại đó.

>>>> Tìm hiểu thêm: Thay đổi giám đốc công ty

1648516781 147 Viec thay doi nguoi dai dien theo phap luat co

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật có phải thông báo với cơ quan thuế không?

Phù hợp với quy định tại Nghị định số 83/2013 / NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế.

Trường hợp Công ty có sự thay đổi người đại diện theo pháp luật thì phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày.

Theo quy định tại Thông tư 95/2016 / TT – BTC, hồ sơ yêu cầu thay đổi thông tin đến cơ quan quản lý thuế bao gồm: Tờ khai cải chính thông tin đăng ký thuế, bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động, Quyết định thành lập. và vận hành doanh nghiệp. thành lập, giấy chứng nhận hoạt động của đơn vị trực thuộc hoặc giấy phép tương đương của cơ quan có thẩm quyền nếu thông tin đăng ký thuế liên quan có thay đổi.

Từ bài báo trên trở đi thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, chúng tôi mong rằng bạn sẽ có những thông tin cần thiết.

Trả lời

Mua theme này