Xử phạt đối với hóa đơn bất hợp pháp

Xử phạt đối với hóa đơn bất hợp pháp

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, nhiều đơn vị có hành vi sử dụng trái phép hóa đơn, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Nhận thức được việc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn và mức độ xử lý có thể giúp tránh chúng.

Xử phạt đối với hóa đơn bất hợp pháp
Xử phạt đối với hóa đơn bất hợp pháp

Nội dung

1. Các trường hợp hóa đơn bất hợp pháp

Phù hợp với quy định tại khoản 9 điều 3 Nghị định 123/2020 / NĐ-CP Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là việc sử dụng hóa đơn trong các trường hợp sau đây:

(1) Hóa đơn giả;

(2) Hóa đơn chưa sử dụng đã hết hạn sử dụng;

(3) Hóa đơn không còn giá trị sử dụng trong thời gian có nghĩa vụ ngừng sử dụng hóa đơn, trừ trường hợp được ủy quyền sử dụng theo ý kiến ​​của cơ quan thuế;

(4) Hóa đơn điện tử không đăng ký với cơ quan thuế;

(5) Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

(6) Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ được ghi ngày trên hóa đơn kể từ ngày cơ quan thuế xác định người bán không hoạt động kinh doanh tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(7) Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ có ngày lập trước ngày xác định người lập hóa đơn không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo. cơ quan thuế. việc con nợ không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền nhưng với cơ quan thuế; Ở đâu

(8) Hóa đơn bị cảnh sát hoặc các cơ quan chức năng khác coi là bất hợp pháp.

2. Xử phạt hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn

Tại khoản 1, Điều 28 Nghị định 125/2020 / NĐ-CP Hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng và buộc phải hủy hóa đơn đã sử dụng, trừ các trường hợp sau:

Trường hợp 1:

Việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để ghi giảm giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm mà cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra, phát hiện thì người mua chứng minh được. vi phạm sử dụng hóa đơn bất hợp pháp thuộc về người bán, người mua thực hiện hạch toán đầy đủ theo quy định sẽ bị phạt. khai sai dẫn đến không có số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được miễn, giảm, hoàn. (Điểm đ Khoản 1 Điều 16 Nghị định 125/2020 / NĐ-CP) như sau:

Mức phạt: 20% số thuế chây ì hoặc số thuế được miễn, giảm, hoàn lớn hơn số tiền quy định.

Hanh động đung đăn :

– Buộc nộp đủ số tiền thuế, số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được miễn giảm cao hơn quy định và số tiền lãi còn nợ ngân sách nhà nước;

– Buộc điều chỉnh lỗ, số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ chuyển sang kỳ sau (nếu có);

Trường hợp 2:

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để khai thuế làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn. trốn thuế (Điểm d Khoản 1 Điều 17 Nghị định 125/2020 / NĐ-CP) như sau:

Mức phạt (Căn cứ vào Mục 17 Nghị định 125/2020 / NĐ-CP):

+ Có 01 tình tiết giảm nhẹ trở lên: Số tiền thuế trốn 1 lần;

+ Không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: 1,5 lần số thuế trốn;

+ Có 1 tình tiết tăng nặng: trốn thuế 2 lần;

+ Có 02 tình tiết tăng nặng: Số tiền trốn thuế gấp 2,5 lần;

+ Có từ 03 tình tiết tăng nặng trở lên: gấp 03 lần số thuế trốn.

Hanh động đung đăn :

– Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số thuế trốn;

– Buộc điều chỉnh số lỗ, số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ trên hồ sơ thuế (nếu có).

Cần lưu ý:

– Mức phạt tiền đối với hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức. Mức phạt tiền đối với hành vi trong trường hợp 1 và 2 được áp dụng đối với cả thể nhân và tổ chức (điểm a khoản 4 Điều 7). Nghị định 125/2020 / NĐ-CP).

– Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, mức phạt đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt đối với cá nhân.

Thư viện Luật.

Trả lời