Yêu cầu gì để được cấp giấy phép hành nghề hoạt động xây dựng?

Yêu cầu gì để được cấp giấy phép hành nghề hoạt động xây dựng?

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định cụ thể ra sao?

Nội dung

I. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là gì?

Theo khoản 1 điều 149 Luật xây dựng 2014Chứng chỉ hành nghề xây dựng là văn bản xác nhận khả năng hành nghề do cơ quan có thẩm quyền cấp cho một cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề.

Phù hợp với quy định tại Điều 1, Điều 62 Nghị định 15/2021 / NĐ-CP Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là chứng chỉ hành nghề) được cấp cho người là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam đảm nhận chức danh theo quy định hoặc hành nghề độc lập.

Yêu cầu gì để được cấp giấy phép hành nghề hoạt động xây dựng?
Yêu cầu gì để được cấp giấy phép hành nghề hoạt động xây dựng?

II. Điều kiện đăng ký chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Theo điều 66 Nghị định 15/2021 / NĐ-CP Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

– Có đủ năng lực hành vi dân sự trong điều kiện pháp luật quy định; có giấy tờ cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm làm việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

• Mức độ I; Có trình độ đại học chuyên ngành phù hợp, có kinh nghiệm làm việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề ít nhất 07 năm;
• Hạng II: Có trình độ đại học chuyên ngành phù hợp, có kinh nghiệm làm việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề ít nhất 4 năm;
• Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với người có bằng đại học; từ 03 năm trở lên đối với người có bằng đại học, trung cấp.

– Đáp ứng yêu cầu của kỳ sát hạch đối với phạm vi được cấp chứng chỉ hành nghề.

III. Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề

Phù hợp với khoản 1, điều 64 Nghị định 15/2021 / NĐ-CPThẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề:

– Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng I;

– Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề Hạng II, Hạng III;

Tổ chức xã hội – nghề nghiệp được công nhận cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III cho thành viên, hội viên khi có đủ các điều kiện sau đây:

• Có lĩnh vực hoạt động liên quan đến hoạt động xây dựng, bao phủ toàn bộ lãnh thổ quốc gia;
• Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hiệp hội và được điều lệ hiệp hội phê duyệt;
• Đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất để phục vụ tổ chức thử nghiệm.

IV. Hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Căn cứ vào Mục 76 Nghị định 15/2021 / NĐ-CPHồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu số 01 Phụ lục IV của Nghị định này;

2. 02 ảnh màu khổ 4 x 6 cm, ảnh chụp trên phông nền trắng, chụp chân dung không quá 06 tháng;

3. Văn bằng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp và phù hợp với loại, hạng chứng chỉ theo yêu cầu;

Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định và phải có bản dịch ra tiếng Việt được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;

4. Chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền cấp đối với trường hợp đề nghị chuyển hạng hoặc gia hạn chứng chỉ hành nghề;

5. Quyết định giao nhiệm vụ (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho người hoặc văn bản xác nhận của người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư về nhiệm vụ tiêu biểu mà người đó đã thực hiện phù hợp với nội dung bản kê khai. Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung xác nhận. Trường hợp hành nghề độc lập thì phải có hợp đồng và biên bản nghiệm thu nhiệm vụ điển hình tiên tiến;

6. Giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đối với trường hợp cá nhân là người nước ngoài;

7. Bản sao kết quả sát hạch đạt yêu cầu đối với trường hợp sát hạch trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

Cần lưu ý: Các tài liệu 3, 4, 5, 6 phải là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin có ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu.

V. Trình tự thực hiện

Theo quy định tại Điều 76 Nghị định 15/2021 / NĐ-CP, trình tự thực hiện như sau:

Bước 1: Cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo thủ tục quy định qua mạng hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề;

Bước thứ 2: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong thời hạn 20 ngày đối với trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu, hồ sơ hợp lệ hoặc điều chỉnh chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. và bổ sung nội dung của chứng chỉ hành nghề, gia hạn chứng chỉ; 10 ngày đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề; 25 ngày đối với trường hợp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề chỉ phải thông báo một lần bằng văn bản cho thể nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp. nhận được yêu cầu;

Cần lưu ýNgười nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng nhưng chưa có kết quả sát hạch thì thời gian xét cấp chứng chỉ hành nghề quy định tại điểm b khoản 1 Điều này được tính kể từ thời điểm. điểm với kết quả kiểm tra.

Thư viện Luật.

Trả lời

Mua theme này